Pangunahing Background ng Bitcoin Trader

PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO

Ang pribasiya ay may ganap na kahalagahan sa Bitcoin Trader. Nauunawaan namin ang kahalagahan ng pagseguro sa impormasyong naitala sa aming mga server na pagmamay-ari ng aming mga gumagamit.

Ang patakaran sa pagkapribado na ito ay ang pagsasakatuparan sa mga detalyeng kinakailangan upang maipaliwanag sa iyo ang pagpoproseso ng personal na data. Kami ay kukuha at magpoproseso ng iyong data batay sa patakarang ito.

Sa patakarang ito, magkakaroon ng halinhinang paggamit ng maraming mga termino tulad ng “amin,” “kami,” “namin” sa halip na ang aming website, at tinutukoy namin ang aming mga gumagamit na “ikaw.” Mahalagang basahin, maunawaan at tanggapin ang sumusunod na patakaran sa pagkapribado.

Ang sistematikong paggamit ng aming mga serbisyo ay nakasalalay sa iyong pag-aaral at pag-aapruba sa mga tuntunin sa patakaran sa pagkapribado na ito. Kung pipiliin mong tumutol sa anuman o sa kabuuan ng dokumento ng patakaran, ikaw ay pagbabawalang ma-access ang aming mga serbisyo.

Nakalaan sa amin ang kalayaan na baguhin ang patakaran sa pagkapribado kung sa palagay namin ito ay naaangkop. Sa layuning ito, aabisuhan ka namin sa anumang mga pagbabago sa patakaran. Responsibilidad mo ring suriin ito paminsan-minsan para sa mga posibleng pagbabago.

Hindi namin matitiyak na ang anumang produkto o serbisyo na makukuha mula sa amin o sa aming third party ay makakatugon o malalagpasan ang iyong mga inaasahan.

Hindi namin matitiyak na ang aming third party ay magbibigay ng mga produkto at serbisyo tulad ng ina-advertise o na sila ay walang error.

Ikaw ang may pananagutan para sa iyong mga desisyon kapag iyong ginamit ang aming mga serbisyo. Hindi kami mananagot sa anumang pagkasira ng iyong mga computer codes na maaaring resulta ng aming payo

Ang Bitcoin Trader ay hindi naggagarantiya sa anumang uri ng kita, dahil ang pagti-trade ng cryptocurrency ay isang aktibidad na may kaakibat na panganib dahil ito ay mabilis na nagbabago-bago. Mamuhunan lamang ng perang hindi mo panghihinayangang mawala at tiyaking gumawa ng iyong pagsusuri bago mag-trade.

Palaging gumawa ng iyong sariling pagsisiyasat bago mamuhunan ng pera o humingi ng personal na payo mula sa isang lisensyadong propesyonal.

LICENSE GRANT

Ang isang license grant ay tumutukoy sa isang kontrata na nagsasaad sa saklaw na malawak at detalyadong impormasyon ng isang partido (tagapaglisensya) para sa isa pang partido (tatanggap ng lisensya) upang maunawaang hindi dapat lalabagin ang anumang mga karapatan sa pagmamay-ari.

Ipapaliwanag ng Bitcoin Trader ang isang opisyal na dokumento na naglalaman ng komprehensibong impormasyon para hindi mo lalabagin ang aming mga karapatan sa pagmamay-ari.

Makakatanggap ka ng iisa at eksklusibong lisensya upang magamit ang mga serbisyo ng aming website.

Ang lisensyang ito ay hindi maililipat, at kami lang ang may karapatang bawiin ang mga pribilehiyo anumang oras kung sa tingin namin ay naaangkop. Gayunpaman, hindi kami obligado na magbigay ng anumang kadahilanan para sa naturang aksyon.

Hindi ka pinapayagan ng lisensyang ito na gamitin ang aming nilalaman para sa hindi awtorisadong mga komersyal na aktibidad.

Ang lisensyang ito ay hindi nagpapahintulot sa anumang pagbabago sa mga nilalaman ng aming website.

Ang mga nilalaman ng aming website ay para sa impormasyon o pang-edukasyong layunin lamang. HINDI kami mga tagapayo sa pamumuhunan at HINDI kami nagbibigay ng payo sa personal na pamumuhunan.

MGA KARAPATAN SA PAGMAMAY-ARI

Nananatili sa amin ang mga karapatan sa pagmamay-ari sa mga nilalaman ng aming website. Palagi kaming magpapataw ng copyright at trademark insurance sa mga nilalaman na aming pagmamay-ari.

Dapat mong sundin ang mga karapatan sa pagmamay-ari ng Bitcoin Trader. Ang anumang paglabag sa aming mga karapatan ay dapat maparusahan sa ilalim ng mga naaangkop na batas para sa kriminal na mga pag-uugali.

Hindi mo rin dapat balewalain ang mga karapatan sa pagmamay-ari ng mga may-ari ng mga logo at trademark sa aming website. Ang paglabag sa naturang mga karapatan ay pinaparusahan ng batas.

Dapat kang sumang-ayon upang hindi ka na makakatanggap ng anumang nilalaman na aming ipapadala bilang babala, na maaaring sanhi ng isang paglabag sa aming mga karapatan sa pagmamay-ari.

Kinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon ...